Aviator News nr. 30  
16. februar 2008        

Medlemsmødet 10. februar
Bestyrelsens mål med mødet var, at få diskuteret de tunge økonomiske emner igennem på et medlemsmøde, inden generalforsamlingen. Vi håber det kan spare tid på den kommende generalforsamling, så vi måske kan få plads til diskussioner, der er med til at udvikle klubben.

Henrik Holm havde lavet et simuleret regnskab i Excel for svæveflyveklubben, for et "standard-år", og med baggrund i det medlemstal vi var ved nytår 2008. Samt med baggrund i det materiel klubben p.t. er i besiddelse af.  Vi fik således i løbet af de 5 timer, en minutiøs gennemgang af klubbens udgifter og indtægter. Herunder ikke mindst principperne for afskrivninger og hensættelser. Excel kunne naturligvis simulere alle andre medlemstal og alle andre ændringer på forhold i klubben. Vi fik tid til at overveje hvilke muligheder klubben har...Henrik Holm ved tavlen.


Det blev under gennemgangen klart for de fremmødte at:

1. Klubbens største udgiftsposter hænger nøje sammen med værdien af vores fly-flåde. Den største udgiftspost er afskrivningen af værdien på flåden. Hvis vi ikke ønsker at reducere værdien af flåden, skal klubben hvert år have indtægter til at opveje den faldende værdi.

2. Klubbens likviditet er ikke truet på kort sigt. Klubben har evne til at foretage investering i de tiltag der er igangsat pt. Herunder spil og LS10. Efter investeringerne vil klubben dog have en gæld på ca. 450.000,-kr.


3. Efter disse investeringer vil klubben have et likvidt overskud på ca. 30.000 kr. pr. år før afskrivninger. Klubbens egenkapital vil falde med ca. 200.000 kr. pr. år.

4. Klubben har ikke evne til at investere i flyflåden, for at bibeholde det nuværende niveau på lang sigt. Med de nuværende indtægter, vil det ikke være muligt at opretholde værdien. Det blev klart, at de besparelser der kan frembringes på kort sigt, slet ikke vil være nok. Eneste mulige vej frem, vil være at øge klubbens indtægter.

5. Dimona. Der er indkommet et forslag til generalforsamlingen om et særskilt kontingent for flyet. Vi drøftede kontingentet og tachoprisen der evt. skal fastsættes. Det nuværende niveau for MOFA-kontingentet, vil ikke kunne bære tilstrækkeligt af økonomien omkring Dimonaen. Det blev fremført, at et billigere kontingent ville kunne bevare flere TMG piloter i klubben - og give øget aktivitet. Modsat fremførtes det, at f.eks. piloter der kun vil flyve LS4 en gang i mellem, så også skulle have en rabat - for på sigt at bevare
denne pilotgruppe i klubben. Tilgodese forskellige grupper. Vi tager det under alle omstændigheder op senere, at snakke om en eventuel ny kontingentstruktur - som en naturlig forlængelse af workshoppen forrige weekend.

Flere billeder

 

Gamle News - Kalender - Instruktørvagtliste - Slæbevagtliste - Flyudlån - Bestyrelsesreferater
Aviator News udsendes til klubbens registrerede e-mail adresser - kun 4 af vore aktive medlemmer modtager ikke denne mail.
Send en e-mail til sek at aviator.dk hvis du vil frameldes eller tilmeldes Aviator News  ...eller hvis du har en information at dele med medlemmerne her på Aviator News, eller hvis du mangler en information, eller noget andet...
Informationerne er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforståede - men alle er velkomne til at lytte med.