Aviator News nr. 139       <<forrige  næste>>  
8. januar 2018

NytårsNews 2018

Her er en kort beskrivelse af nogle af de aktiviteter der er planlagt i 2018, jeg håber at vi kan fylde klubhuset den 20. januar hvor vi holder Nytårskur og medlemsmøde og vil uddybe det yderligere.

I ønskes alle et Godt Nytår, vi ser frem til en forrygende flyvesæson i 2018

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

AVIATOR kalenderen for sæsonen 2018 (som den ser ud lige nu, opdateres løbende på www.aviator.dk)

       Tirsdag 2. januar – Teoriholdet startede (se mere på hjemmesiden)

       Lørdag d. 20. januar kl. 09.30 - Nytårskur og medlemsmøde

       Lørdag 17. og søndag 18. marts - Klargøringsweekend

       Lørdag d. 17. marts kl. 13.00 – Generalforsamling

       Søndag den 18. marst kl. 10.00 og onsdag den 21. marts kl 19.00 – PFT/S-teori

       Lørdag d. 24. marts kl. 10.00 - Standerhejsning

       Lørdag d. 24. marts kl. 18.30 - Standerhejsnings- og Siderorsfest (indgåelse af væddemål)

       Lørdag den 7. april kl. 10 - Teoriprøve

       Lørdag d. 26. maj - Åbent Hus i Luftsportscenter Vesthimmerland

       Søndag den 10. juni – Airshow Aalborg Lufthavn (AVIATOR deltager) https://www.danishairshow.dk/ - nyhederne kommer primært på deres Facebookgruppe: https://www.facebook.com/danishairshow/

       Lørdag d. 28. juli til lørdag den 4. august - Skolingsuge og sommerlejr (uge 31)

       Lørdag d. 4. august – Sommerfest

       Lørdag d. 4. august - Fly-In på Luftsportscenter Vesthimmerland

       Søndag 26. august - Fly-In i Blokhus (ikke besluttet om vi deltager)

       Lørdag d. 27. oktober – Landingskonkurrence og standerstrygning

       Lørdag d. 27. oktober kl. 19 – Standerstrygningsfest (”afregning” af væddemål)

Fly!!

Som det vist ikke er ukendt længere, så forsvandt der 6 af vore fly i starten af november!

Og vi har intet hørt fra dem siden (bortset fra en henvendelse som politiet vurderede som en ”lykkejæger”, han forlangte 10.000 kr inden han ville fortælle noget! og en underlig annonce for en LS-6 18w på segelflug.de, som havde et 10 år gammelt billede af G2!)

Efter medlemsmødet den 9. december hvor de store linier blev lagt for den fremtidige flyflåde, har bestyrelsen nedsat et ”hurtigtarbejdende” udvalg (vi gør hvad vi kan!), som med ujævne mellemrum rapporterer fra arbejdet på vores chat.

Planen er som minimum at finde en erstatning for Duo’en og en af LS-4’erne inden sæsonstart.

Det er en vanskelig opgave at finde de ønskede fly med den relativt korte tidshorisont, vi kigger både på køb og evt. korttidsleje af fly.

Vintervedligehold

Vi er godt i gang med vintervedligehold af de fly vi heldigvis har tilbage! Som de tidligere år, opfordrer vi flyfadderne til at bruge chatten og/eller kalenderen til at fortælle hvornår der arbejdes.

Derved kan vi forhåbentlig undgå at medlemmer møder op lørdag eller søndag kl. 10 (hvor vi ifølge hjemmesiden har vintervedligehold) uden der er aktivitet.

Den anden opfordring er til alle om at møde op til vintervedligehold!

Husk at det jo ikke kun flyene der skal vedligeholdes, også vores jordmateriel, spil, golfvogne etc. skal gennemgås. Du skal ikke være nervøs selvom du ikke synes at du kan bidrage med noget, du skal nok blive hjulpet i gang J

For at vi kan flyve om sommeren, så kræver det at vi alle hjælper hinanden med at få vedligeholdt flyene og materiel om vinteren!!

Kontakt evt. den flyfadder der er på flyet for at høre hvornår der arbejdes (find listen under ”Teknisk organisation” på siden her: http://aviator.dk/8-alt-om-klubben/1-bestyrelsen-og-ansvarsomrader)

Hvis du vil give en hånd med jordmateriellet, så kontakt Erik Nørskov.

Endnu en gang, mød nu op her i vinter, så vi til foråret har materiel som virker J

Nytårskur og medlemsmøde

Lørdag den 20. januar afholdes ”Nytårskur” og medlemsmøde i klubhuset på EKVH. Vi starter med kaffe kl. 09.30, og derefter holder vi et medlemsmøde hvor vi vil orientere om, og drøfte det kommende års aktiviteter og tiltag, blandt andet:

·        ”Nye” fly – hvad er status?

·        ”Du Glemmer Det Aldrig” – hvordan gør vi i 2018?

·        Hvordan får vi nye medlemmer?

·        Hvordan holder vi fast i os der er her allerede? J

·        Klubtur(e) i 2018?

·        Andet?

Så mød op, og vær med til at drøfte hvor AVIATOR skal hen i fremtiden!

Vi vil meget gerne have yderligere forslag til emner til drøftelse, send dem til jbkjeldsen@gmail.com , vi lægger et udkast til en ”dagsorden” ud på www.aviator.dk  ca. en uge før mødet.

Vi regner med at arrangere fælles frokost, hvis vi ikke er færdig med mødet, så fortsætter vi efter frokost (vi planlægger at slutte senest kl. 15)

Af hensyn til indkøb til morgenbrød og frokost beder vi om en tilmelding på denne Doodle https://doodle.com/poll/5utk6u4dfuu7e8sr  senest onsdag den 17/1-18 (Husk at krydse af i feltet til højre efter I har skrevet jeres navn, ellers står I til IKKE at deltage J )

Flyudlån i 2018

Som tidligere år har klubbens medlemmer mulighed for at låne et af klubbens fly med til konkurrencer, udlandsture osv.

Se mere her: http://aviator.dk/8-alt-om-klubben/48-flyudlan hvor du også finder ”Flyudlånsblanketten”.

De ansøgninger der modtages (sendes til bestyrelsen og flyvechef) senest den 31/1-18 vil blive prioriteret af bestyrelsen, ansøgninger der modtages senere vil blive behandlet individuelt, dvs. hvis to medlemmer søger om at låne det samme fly i samme periode, så er det ”først til mølle”.

Prisen for at låne et fly til brug andre steder end fra EKVH er fastsat i Takstregulativet (i 2017 var det 100 kr/dag, bliver sikkert det samme i 2018 (det fastsættes på generalforsamlingen))

 

Spilvagter 2018?

Udgangspunktet er at det bliver ”same procedure as last year”, (med mindre andet bliver besluttet på medlemsmødet den 20. januar!) og for de der måtte have glemt den procedure, så er her beskrivelsen fra 2016 (i slutningen af februar sender ”spilvagtskoordinatoren” en mail til de der skal have spilvagter, og beder om ønsker til datoer):

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På medlemsmødet den 16. januar 2016 var der enighed om at spilvagterne i 2016 fordeles på følgende måde:

Piloter der er ”Aktiv1”, ”Aktiv1 Junior, ”Aktiv2” og ”Aktiv2 Junior” deler vagterne.

Man starter som spilkører når man er gået solo (og fyldt 18 år!)

De eneste der undtages herfra er bestyrelsesmedlemmer, materielkontrollanter og instruktører.

(Det betød at der i 2017 var 16,5 personer til at dække 83 spilvagter, dvs. 5 spilvagter/mand)

Fordeling

Alle melder mindst 10 dage ind hvor man kan tage spilvagter til JBK senest den XX. marts

Undertegnede fordeler herefter vagterne efter bedste evne.

Spørgsmål? Send en mail til jbkjeldsen@gmail.com eller ring/SMS til 4055 2424

Med venlig hilsen fra formanden :-)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes der til den årlige generalforsamling som afholdes lørdag den 17. marts 2018 kl. 13.00 i klubhuset på EKVH.

Dagsorden ifølge vedtægterne §5: http://aviator.dk/images/aviator/dokumenter/vedtaegter_aviator_17marts2013.pdf

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 17. februar 2017 (4 uger før generalforsamlingen).

Formandens beretning, det reviderede regnskab samt alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremlægges for medlemmerne på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.

AVIATOR chat

Som altid, så lægges den nyeste info på AVIATOR chatten på http://forum.aviator.dk

Facebook

Hvis du er Facebookbruger, så husk at ”Like” https://www.facebook.com/groups/22358146527/


AviatorNews Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med

Følg med på www.aviator.dk for opdaterede nyheder